Cụm công nghiệp Đình Lập, Lạng Sơn

Quy mô: 71,4 ha

Hình thức thự hiện: Đăng làm CĐT xây dựng kết cấu hạ tầng CCN

Tiến độ thự hiện:

- Lập phê duyệt  hồ sơ QHCT quý IV/2021.

- GPMB: Quý IV/2021 đến Quý I/2021.

- Đầu tư XD HTKT: Quý II/2022 đến quý III/2023