Khu đô thị Sông Dinh Star, Yên Thành, Nghệ An

Địa điểm: Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Quy mô: 25 Ha

Đơn vị liên danh: Công ty CP xuyên Thái Bình dương TPP Việt Nam.

Tỷ lệ góp vốn trong liên danh: 20%